Sprawa F-129/12: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. - CH przeciwko Parlamentowi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.73/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. - CH przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-129/12)

(2013/C 26/151)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: CH (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, C. Bernard-Glanz i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącej oraz decyzji w sprawie oddalenia wniosku skarżącej o udzielenie pomocy w udowodnienia mobbingu i żądanie odszkodowawcze.

Żądania strony skarżącej

uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną i zasadną;
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia skarżącej;
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 marca 2012 r., oddalającej wniosek skarżącej z dnia 22 grudnia 2011 r. o udzielenie pomocy;
w razie konieczności - stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lipca 2012 r., otrzymanej w dniu 24 lipca 2012 r., oddalającej odwołanie skarżącej z dnia 30 marca 2012 r. od decyzji o jej zwolnieniu;
w razie konieczności - stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2012 r., otrzymanej w dniu 11 października 2012 r., oddalającej odwołanie skarżącej z dnia 22 czerwca 2012 r. od decyzji oddalającej jej wniosek o udzielenie pomocy;
zasądzenie od pozwanego kwoty 120.000 EUR tytułem odszkodowania;
obciążenie Parlamentu wszystkimi kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.