Sprawa F-128/14: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. - ZZ/Komisja. - OpenLEX

Sprawa F-128/14: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. - ZZ/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.51

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. - ZZ/Komisja
(Sprawa F-128/14)

(2015/C 034/62)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci odroczenia awansu na wyższy stopień na okres 12 miesięcy.

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, w którego skład weszło trzech dyrektorów generalnych Komisji, z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci odroczenia awansu na wyższy stopień na okres 12 miesięcy, który to okres rozpoczął bieg w dniu 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) załącznika IX do regulaminu pracowniczego;
-
o ile zajdzie taka potrzeba, również stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 22 lipca 2014 r., na mocy której oddalono zażalenie złożone przez skarżącego w dniu 21 marca 2014 r. kwestionujące ww. karę dyscyplinarną z dnia 23 grudnia 2013 r.;
-
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania na podstawie art. 101 regulaminu postepowania, a w szczególności niezbędnymi kosztami poniesionymi na cele postępowania, takimi jak koszty podróży i pobytu, jak również wynagrodzeniem adwokata na podstawie art. 105 lit. c) tego samego regulaminu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.