Sprawa F-128/10: Mora Carrasco i inni v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.232.41/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2011 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 czerwca 2011 r. - Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-128/10)(1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie do innej instytucji w trakcie roku, za który w postępowaniu w sprawie awansu urzędnik otrzymałby awans w swojej pierwotnej instytucji - Instytucja właściwa do wydania decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika)

(2011/C 232/73)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aurora Mora Carrasco i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. Caisou-Rousseau i J. F. de Wachter, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez skarżących.

______

(1) Dz.U. C 63 z 26.2.2011, s. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.