Sprawa F-122/10: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2010 r. - Cocchi i Falcione przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.63.34/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2010 r. - Cocchi i Falcione przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/10)

(2011/C 63/62)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) i Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i J.-N. Louis

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu propozycji dotyczącej przeniesienia praw do emerytury skarżących, która została już przez nich zaakceptowana

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 lutego 2010 r. "anulującej" propozycję z dnia 16 września 2009 r., zaakceptowaną przez N. Falcionę w dniu 9 października 2009 r., dotyczącą przeniesienia, na podstawie art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, jej praw do emerytury;

– stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 23 lutego 2010 r. "anulującej" propozycję z dnia 13 października 2009 r., zaakceptowaną przez G. Cocchi'ego w dniu 10 listopada 2010 r., dotycząca przeniesienia, na podstawie art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, jego praw do emerytury;

– zasądzenie od strony pozwanej zapłaty kwoty 200.000 EUR na rzecz N. Falcione i kwoty 50.000 EUR na rzecz G. Cocchi'ego;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.