Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.63/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 października 2015 r. - FE/Komisja
(Sprawa F-119/14) 1

(Służba publiczna - Zatrudnienie - Konkurs otwarty - Umieszczenie na liście rezerwy kadrowej - Decyzja organu powołującego o niezatrudnianiu laureata - Podział kompetencji między komisją konkursową a organem powołującym - Przesłanki dopuszczenia do konkursu - Minimalne doświadczenie zawodowe - Sposoby obliczania - Oczywisty błąd w ocenie popełniony przez komisję konkursową - Brak - Utrata szansy bycia zatrudnionym - Odszkodowanie)

Język postępowania: francuski

(2015/C 381/89)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: FE (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie zakończenia postępowania wszczętego w celu powołania skarżącej na urzędnika - w sytuacji, gdy była ona wpisana na listę rezerwy kadrowej konkursu - po poinformowaniu jej, że zainteresowane DG zgodziło się ją zatrudnić i po stwierdzeniu ostatecznie, że jej doświadczenie zawodowe jest niewystarczające.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 17 grudnia 2013 r., na mocy której Komisja Europejska odmówiła zatrudnienia FE.
2) Komisja Europejska wypłaci FE kwotę 10 000 EUR.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez FE.
1 Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 56.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.