Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Silva Rodriguez/Komisja
(Sprawa F-115/15) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura lub renta - Obliczanie uprawnień emerytalnych - Dodatek kierowniczy - Artykuł 81 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

(2016/C 222/57)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: José Manuel Silva Rodriguez (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci N. de Montigny i J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji ograniczającej uprawnienia emerytalne skarżącego i stwierdzenia braku obowiązywania wniosków ze spotkania szefów administracji z dnia 16 czerwca 2005 r. w zakresie, w jakim wprowadzają one ograniczenia w doliczeniu skarżącemu lat służby uprawniających do emerytury; a także zasądzenia od pozwanej wypłaty przysługującej mu emerytury.

Sentencja postanowienia

1. Skarga José Manuela Silvy Rodrigueza zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.
2. José Manuel Silva Rodriguez pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 320 z 28.9.2015, s. 56.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.