Sprawa F-111/15: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2015 r. - ZZ/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.354.55/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2015 r. - ZZ/Komisja
(Sprawa F-111/15)

Język postępowania: francuski

(2015/C 354/66)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.-N. Louis i N. Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie zwrotu skarżącemu i jego małżonce trzech faktur za usługi medyczne i leczenie związane z nowotworem, na który ona cierpi.

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej poniesionych przez małżonkę skarżącego wykazanych w arkuszach rozliczeń 67, 68 i 72;
-
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.