Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.379.34/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2012 r. - ZZ przeciwko EMA

(Sprawa F-110/12)

(2012/C 379/57)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego o zmianę kwalifikacji umowy zawartej z nim jako z członkiem personelu pomocniczego w umowę zawartą z członkiem personelu tymczasowego

Żądania strony skarżącej

żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 21 listopada 2011 r. o oddaleniu wniosku skarżącego o zmianę kwalifikacji umowy zawartej z nim jako z członkiem personelu pomocniczego w umowę zawartą z członkiem personelu tymczasowego
obciążenie EMA kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.