Sprawa F-106/14: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2014 r. - ZZ przeciwko Komisji. - OpenLEX

Sprawa F-106/14: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2014 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.45/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2014 r. - ZZ przeciwko Komisji
(Sprawa F-106/14)

Język postępowania: francuski

(2015/C 026/59)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącemu od dnia 1 stycznia 2014 r. jedynie 2,5 dnia urlopu dodatkowego z tytułu "urlopu w miejscu pochodzenia" zamiast przyznania mu "czasu podróży" w wymiarze 5 dni, z których korzystał na podstawie art. 7 załącznika V do regulaminu pracowniczego, zmienionego rozporządzeniem nr1023/2013 Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, wynikającej z rubryki "Uprawnienia" strony SYSPER i potwierdzonej decyzją Komisji nr R/396/14 z dnia 2 lipca 2014 r. oddalającą zażalenie, w sprawie przyznania skarżącemu od dnia 1 stycznia 2014 r. urlopu dodatkowego w wymiarze 2,5 dnia z tytułu "urlopu w miejscu pochodzenia" zamiast przyznania mu 5 dni "czasu podróży", z których korzystał wcześniej na podstawie art. 7 akapit pierwszy załącznika V do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, zmienionego rozporządzeniem (UE, Euratom) nr1023/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej;
-
obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.