Sprawa F-103/13: DE v. EMA. - OpenLEX

Sprawa F-103/13: DE v. EMA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.47/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. - DE/EMA
(Sprawa F-103/13) 1

(Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego EMA - Sprawozdania z oceny - Żadanie stwierdzenia nieważności - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Naruszenie norm proceduralnych - Brak)

(2015/C 034/56)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: DE (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (przedstawiciele: S. Marino, T. Jablonski i N. Rampal Olmedo, pełnomocnicy, adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 15 września 2010 r. do dnia 15 września 2012 r.

Sentencja wyroku

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
DE pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Leków.
1 Dz.U. C 367 z 14.12.2013, s. 41.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.