Sprawa F-103/06 REV: Saintraint v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.35/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 września 2011 r. - Saintraint przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/06 REV)

(Służba publiczna - Postępowanie - Skarga o wznowienie postępowania - Artykuł 119 regulaminu postępowania przed Sądem - Orzeczenie Sądu - Skarga o wznowienie postępowania w sprawie postanowienia o wykreśleniu sprawy w następstwie cofnięcia skargi - Powaga rzeczy osądzonej - Brak - Niedopuszczalność badana z urzędu)

(2011/C 340/69)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Antoine Saintraint (La Paz, Boliwia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o wznowienie postępowania, wniesiona przez stronę skarżącą od postanowienia pierwszej izby Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie F-103/06.

Sentencja wyroku

1)
Skarga o wznowienie postępowania zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
Strona skarżąca w postępowaniu o wznowienie postępowania pokrywa koszty Komisji.
3)
Rada Unii Europejskiej, interwenient w postępowaniu o wznowienie postępowania, pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.