Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.33/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2006 r. - Grünheid przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/05)(1)

(Urzędnicy - Termin na wniesienie zażalenia - Informacja o wynagrodzeniu - Dopuszczalność - Powołanie - Zaszeregowanie do wyższej grupy - Artykuły 25, 26 i 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

(2006/C 190/61)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) (Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: Ch. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy, wspierani przez B. Wägenbaura, avocat)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji z dnia 6 października 2004 r., na podstawie której Komisja Wspólnot Europejskich powołała skarżącą na stanowisko urzędnicze w zakresie, w jakim decyzja ta postanawia o zaszeregowaniu do grupy A*8, jak również decyzji z dnia 6 lipca 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 10 z 14.01.2006 r. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod nr T-388/05 i następnie przeniesiona do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.