Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 4 lipca 2019 r. - FTI Touristik GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Harald Prantner, Daniel Giersch
(Sprawa C-99/18 P) 1

(Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Zgłoszenie do rejestracji graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny "Fl" - Sprzeciw właściciela g raficznego znaku towarowego zawierającego element słowny "fly.de" - Oddalenie - Podobieństwo oznaczeń - Nazwa zapisana zwykłym pismem w Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/18)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: FTI Touristik GmbH (przedstawiciel: A. Parr, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: D. Walicka i D. Botis, pełnomocnicy), Harald Prantner, Daniel Giersch (przedstawiciel: S. Eble, Rechtsanwalt)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) FTI Touristik GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
3) Harald Prantner i Daniel Giersch pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 182 z 28.5.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.