Sprawa C-99/09: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy - Rzeczpospolita Polska) - Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Sprawa C-99/09)(1)

(Usługi telekomunikacyjne - Dyrektywa 2002/22/WE - Artykuł 30 ust. 2 - Przenoszenie numerów telefonicznych - Uprawnienia krajowych organów regulacyjnych - Opłata pobierana od abonenta - Zniechęcający charakter - Uwzględnienie kosztów)

(2010/C 234/17)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Sąd krajowy

Sąd Najwyższy

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Strona pozwana: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Sąd Najwyższy - Wykładnia art. 30 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze powszechnej) (Dz.U. L 108, s. 51) - Przenoszenie numerów telefonicznych - Obowiązek uwzględniania przez krajowy organ regulacyjny, przy wykonywaniu zadania zapewniania braku zniechęcającego charakteru opłaty obciążającej abonentów z tytułu korzystania z usługi przenoszenia numerów, kosztów ponoszonych przez operatorów sieci telefonii ruchomej w związku z wykonywaniem tej usługi

Sentencja

Artykuł 30 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze powszechnej) należy interpretować w ten sposób, że krajowy organ regulacyjny ma obowiązek uwzględniać, przy ocenie zniechęcającego charakteru opłaty obciążającej abonentów z tytułu korzystania z usługi przenoszenia numerów, koszty ponoszone przez operatorów sieci telefonii ruchomej w związku z wykonywaniem tej usługi. Niemniej zachowuje on uprawnienie do ustalenia maksymalnej kwoty tej należnej operatorom opłaty na poziomie niższym niż ponoszone przez operatorów koszty, jeżeli opłata obliczona wyłącznie na podstawie kosztów może zniechęcać użytkowników do korzystania z usługi przenoszenia numerów.

______

(1) Dz.U. C 129 z 6.6.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.