Sprawa C-98/24, Koda: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 1 (Republika Czeska) w imieniu którego działa notariusz jako komisarz sądowy w Pradze w dniu 6 lutego 2024 r. - L. P i in

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3583

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 1 (Republika Czeska) w imieniu którego działa notariusz jako komisarz sądowy w Pradze w dniu 6 lutego 2024 r. - L. P i in.

(Sprawa C-98/24, Koda 1 )

(C/2024/3583)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Obvodní soud pro Prahu 1

Strony w postępowaniu głównym

L.P.

A.K.

R.K.

R.F. von K.-K.

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 83 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 650/2012 w związku z art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 650/2012 2  należy interpretować w ten sposób, że pojęcie rozrządzenia na wypadek śmierci obejmuje również oświadczenie o wydziedziczeniu?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze - czy art. 83 ust. 4 rozporządzenia nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli spadkodawca przed dniem 17 sierpnia 2015 r. dokonał na piśmie więcej rozrządzeń na wypadek śmierci, które były zgodne z prawem państwa, które spadkodawca mógłby wybrać zgodnie z rozporządzeniem nr 650/2012, to prawem, które uważa się za wybrane jako prawo właściwe dla dziedziczenia, jest prawo, zgodnie z którym spadkodawca po raz ostatni przed dniem 17 sierpnia 2015 r. dokonał rozrządzenia na wypadek śmierci?

3) Czy art. 26 ust. 2 rozporządzenia nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli spadkodawca był ograniczony w swojej zdolności do dokonania rozrządzenia na wypadek śmierci w związku z rozrządzeniem na wypadek śmierci dokonanym przed dniem 17 sierpnia 2015 r. zgodnie z prawem, któremu podlegał ogół spraw dotyczących spadku po nim, i jeżeli w wyniku późniejszej zmiany tego prawa doszło do zmiany warunków wykonywania jego zdolności do dokonania rozrządzenia, to czy spadkodawca nadal jest ograniczony w swojej zdolności do dokonania rozrządzenia zgodnie z prawem, które byłoby prawem właściwym dla dziedziczenia po tym spadkodawcy w razie jego śmierci w dniu zawarcia umowy dotyczącej spadku, a to bez względu na to, że zgodnie z prawem, któremu podlega ogół spraw dotyczących spadku po nim na dzień jego śmierci, spadkodawca był uprawniony do rozwiązania (odwołania lub zmiany) umowy dotyczącej spadku?

1 Niniejszej sprawie została nadana fikcyjna nazwa. Nie odpowiada ona rzeczywistej nazwie ani rzeczywistemu nazwisku żadnej ze stron postępowania.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U. 2012, L 201, s. 107).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.