Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 maja dnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka
(Sprawa C-98/16) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatki - Swobodny przepływ kapitału - Artykuł 63 TFUE - Artykuł 40 porozumienia EOG - Podatki od spadków - Zapisy testamentowe na rzecz organizacji o celu niezarobkowym - Stosowanie preferencyjnej stawki do organizacji, które istnieją w Grecji lub zostały tam utworzone zgodnie z prawem, jak również do podobnych zagranicznych organizacji z zastrzeżeniem wzajemności - Różnica w traktowaniu - Ograniczenie - Uzasadnienie)

Język postępowania: grecki

(2017/C 213/15)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Roels i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: M. Tassopoulou i V. Karra, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Przyjmując i utrzymując w mocy uregulowanie, które przewiduje preferencyjną stawkę podatku od spadków w odniesieniu do zapisów testamentowych na rzecz organizacji o celu niezarobkowym mających siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem wzajemności, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 63 TFUE i art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.
2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.