Sprawa C-95/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 16 lutego 2021 r. - Deutsche Lufthansa AG / AirHelp Germany GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.382.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 16 lutego 2021 r. - Deutsche Lufthansa AG / AirHelp Germany GmbH
(Sprawa C-95/21)

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 382/08)

(Dz.U.UE C z dnia 20 września 2021 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Deutsche Lufthansa AG

Strona pozwana: AirHelp Germany GmbH

Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 17 czerwca 2021 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.