Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez l'Administrativen Sad Varna (Bułgaria) w dniu 25 lutego 2020 r. - VARCHEV FINANS/KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR
(Sprawa C-95/20)

(2020/C 175/04)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Sąd odsyłający

Administrativen sad Varna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu kasacyjnym: "VARCHEV FINANS" EOOD.

Strona przeciwna: Komisia za finansov nadzor

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 56 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 2 w związku z załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 1  z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy wymaga, by:
firmy inwestycyjne prowadziły (utrzymywały) samodzielny jednolity rejestr (jako informacyjną bazę danych) z wpisami odnoszącymi się do dokonanych ocen odpowiedniości i adekwatności w stosunku do każdego klienta, o treści określonej w art. 25 ust. 2 i 3 dyrektywy 2014/65/UE, a także w art. 50 rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.?

Czy też wystarczające jest, że powyższe dane znajdują się w posiadaniu firmy inwestycyjnej i są załączone do akt danego klienta zgodnie z art. 25 ust. 5 dyrektywy 2014/65, zaś informacje te są przechowywane w sposób dostępny dla celów przyszłych czynności właściwego organu, w formie i w sposób zapewniający przestrzeganie warunków określonych w art. 72 ust. 1 rozporządzenia delegowanego?

2) Czy art. 72 ust. 2 w związku z załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego 2017/565 wymaga, by:
firmy inwestycyjne prowadziły (utrzymywały) samodzielny jednolity rejestr (jako informacyjną bazę danych) z wpisami odnoszącymi się do udzielonych każdemu klientowi informacji o kosztach i powiązanych opłatach, o treści określonej w art. 45 rozporządzenia delegowanego 2017/565, w odniesieniu do wszystkich klientów?

Czy też wystarczające jest, że powyższe dane znajdują się w posiadaniu firmy inwestycyjnej i są załączone do akt danego klienta zgodnie z art. 25 ust. 5 dyrektywy 2014/65, zaś informacje te są przechowywane w sposób dostępny dla celów przyszłych czynności właściwego organu, w formie i w sposób zapewniający przestrzeganie warunków określonych w art. 72 ust. 1 rozporządzenia delegowanego?

1 Dz.U. 2017, L 87, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.