Sprawa C-948/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2021 r. - UAB "Manpower Lit" v. E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.11.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Auksciausiasis Teismas - Litwa) - UAB "Manpower Lit" / E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.
(Sprawa C-948/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Praca tymczasowa - Dyrektywa 2008/104/WE - Artykuł 1 - Zakres stosowania - Pojęcia "przedsiębiorstwa publicznego" i "prowadzenia działalności gospodarczej" - Agencje Unii Europejskiej - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) jako "przedsiębiorstwo użytkownik" w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej dyrektywy - Artykuł 5 ust. 1 - Zasada równego traktowania - Podstawowe warunki pracy i zatrudnienia - Pojęcie "tego samego stanowiska" - Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 - Artykuł 335 TFUE - Zasada autonomii administracyjnej instytucji Unii - Artykuł 336 TFUE - Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii]

Język postępowania: litewski

(2022/C 11/06)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2022 r.)

Sąd odsyłający

Lietuvos Auksciausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: UAB "Manpower Lit"

Strona pozwana: E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

Sentencja

1) Artykuł 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tej dyrektywy objęte jest udostępnienie przez agencję pracy tymczasowej osób, które zawarły z tą agencją umowę o pracę w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), w celu świadczenia jej w tym instytucie.

2) Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 2008/104 należy interpretować w ten sposób, że stanowisko zajmowane przez pracownika tymczasowego udostępnionego Europejskiemu Instytutowi ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) można uznać za stanowiące "to samo stanowisko" w rozumieniu tego przepisu nawet przy założeniu, że wszystkie stanowiska, w odniesieniu do których EIGE zatrudnia personel bezpośrednio, obejmują zadania, które mogą wykonywać wyłącznie osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników Unii Europejskiej.

1 Dz.U. C 77 z 9.3.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.