Sprawa C-94/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 grudnia 2022 r. w sprawie T-623/21 Puma SE/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 20 lutego 2023 r. przez Puma SE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 grudnia 2022 r. w sprawie T-623/21 Puma SE/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 20 lutego 2023 r. przez Puma SE
(Sprawa C-94/23 P)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 321/22)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Puma SE (przedstawiciele: M. Schunke i P. Trieb, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Vaillant GmbH

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i nakazał Puma SE pokrycie własnych kosztów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.