Sprawa C-937/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 lipca 2021 r. - KA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.338.4/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln - Niemcy) - KA
(Sprawa C-937/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 - Artykuł 1 ust. 5 lit. d) - Artykuł 8 - Międzynarodowy przewóz drogowy towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego - Przewozy kabotażowe następującego po tym przewozie międzynarodowym na terytorium tego ostatniego państwa członkowskiego - Ograniczenia - Wymóg posiadania wspólnotowej licencji i, w danym wypadku, zezwolenia na transport - Wyjątki - Przewozy kabotażowe następujące po przewozie międzynarodowym na potrzeby własne - Wymogi]

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 338/05)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2021 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Köln

Strona w postępowaniu głównym

KA

Przy udziale: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Sentencja

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych należy interpretować w ten sposób, że przewoźnik, który dokonywał międzynarodowego przewozu towarów na potrzeby własne w rozumieniu art. 1 ust. 5 lit. d) tego rozporządzenia z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, jest upoważniony, na podstawie art. 8 ust. 6 tego rozporządzenia, do wykonywania przewozów kabotażowych następujących po tym przewozie międzynarodowym na terytorium tego ostatniego państwa członkowskiego, jednakże z zastrzeżeniem spełnienia wymogów przewidzianych w art. 8 ust. 2-4 tego rozporządzenia.

1 Dz.U. C 95 z 23.3.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.