Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Koln (Niemcy) w dniu 23 grudnia 2019 r. - KA
(Sprawa C-937/19)

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 95/21)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Koln

Strony w postępowaniu głównym

Osoba, której dotyczy postępowanie: KA

Uczestnicy: Staatsanwaltschaft Koln, Bundesamt fur Guterverkehr

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 1  z dnia 21 października 2009 r. należy interpretować w ten sposób, że transport międzynarodowy w rozumieniu tego przepisu ma miejsce również wtedy, gdy transport ten następuje w ramach przewozu, o którym mowa w art. 1 ust. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1072/2009?

1 Rozporządzenie dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. 2009, L 300. s. 72)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.