Sprawa C-932/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 2 września 2021 r. - JZ v. OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP... - OpenLEX

Sprawa C-932/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 2 września 2021 r. - JZ v. OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.431.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2021 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 2 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gyori itelotabla - Węgry) - JZ / OTP Jelzalogbank Zrt., OTP Bank
Nyrt., OTP Faktoring Kóveteleskezelo Zrt.
(Sprawa C-932/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Nieuczciwe warunki umowne - Dyrektywa 93/13/EWG - Artykuł 1 ust. 2 - Artykuł 6 ust. 1 - Kredyt denominowany w walucie obcej - Różnica między kursem wymiany mającym zastosowanie przy uruchomieniu środków z kredytu a kursem mającym zastosowanie przy ich spłacie - Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące zastąpienie nieuczciwego warunku przepisem prawa krajowego - Możliwość unieważnienia przez sąd krajowy całej umowy zawierającej nieuczciwy warunek umowny - Ewentualne uwzględnienie ochrony przewidzianej przez te przepisy i woli konsumenta dotyczącej stosowania tych przepisów]

Język postępowania: węgierski

(2021/C 431/26)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2021 r.)

Sąd odsyłający

Gyori Itelotabla

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: JZ

Strona pozwana: OTP Jelzalogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Koveteleskezelo Zrt.

Sentencja

Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które, w odniesieniu do umów kredytu zawartych z konsumentem, prowadzą do stwierdzenia nieważności warunku dotyczącego różnicy kursowej uznawanego za nieuczciwy i zobowiązują właściwy sąd krajowy do zastąpienia go przepisem prawa krajowego nakazującym stosowanie oficjalnego kursu wymiany, nie przewidując dla tego sądu możliwości uwzględnienia żądania zainteresowanego konsumenta, zmierzającego do unieważnienia umowy kredytu w całości, nawet jeśli ten sąd uznałby, że utrzymanie w mocy tej umowy byłoby sprzeczne z interesami konsumenta, zwłaszcza w świetle ryzyka kursowego, które konsument nadal ponosiłby na podstawie innego warunku rzeczonej umowy, pod warunkiem że ten sam sąd jest jednak w stanie ustalić - w ramach wykonywania przysługujących mu suwerennych uprawnień w zakresie oceny dowodów, nad którymi nie może przeważać wola wyrażona przez tego konsumenta - że zastosowanie środków przewidzianych przez te przepisy krajowe pozwala na przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej tego konsumenta, jaka istniałaby w braku tego nieuczciwego warunku.

1 Dz.U. C 161 z 11.5.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.