Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 lipca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka
(Sprawa C-91/18) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatki akcyzowe od alkoholu i napojów alkoholowych - Artykuł 110 TFUE - Dyrektywa 92/83/EWG - Dyrektywa 92/84/EWG - Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 - Stosowanie niższej stawki podatku akcyzowego do wyrobu produktów krajowych zwanych tsipouro i tsikoudia)

Język postępowania: grecki

(2019/C 305/17)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Kyratsou i F. Tomat, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: M. Tassopoulou i D. Tsagkaraki, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą:
- na mocy art. 19 i 21 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych w związku z art. 23 ust. 2 tej dyrektywy, poprzez przyjęcie i utrzymywanie w mocy przepisów, zgodnie z którymi tsipouro i tsikoudia wytwarzane przez przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, zwane "gorzelniami regularnymi", objęte są stawką podatku akcyzowego obniżoną o 50 % w stosunku do zwykłej stawki krajowej, oraz
- na mocy art. 19 i 21 dyrektywy 92/83 w związku z jej art. 22 ust. 1 i z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych, poprzez przyjęcie i utrzymywanie w mocy przepisów, zgodnie z którymi tsipouro i tsikoudia wytwarzane przez małe, "okazjonalne" gorzelnie, są objęte, na warunkach przewidzianych w tym ustawodawstwie, znacznie obniżoną stawką podatku akcyzowego.
2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 142 z 23.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.