Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.8/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 11 marca 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-89/07)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zatrudnienie w administracji publicznej - Zatrudnienie kapitanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszystkich statkach pływających pod banderą państwa członkowskiego - Wymóg obywatelstwa)

(2008/C 107/11)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: G. Rozet, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues i O. Christmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 39 ust. 4 WE - Swobodny przepływ pracowników - Wykonywanie prerogatyw władzy publicznej - Wymóg obywatelstwa francuskiego celem sprawowania stanowisk kapitanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszystkich statkach pływających pod francuską banderą - Niezgodność z prawem wspólnotowym.

Sentencja

1) Zachowując w swych przepisach prawnych wymóg obywatelstwa francuskiego celem sprawowania stanowisk kapitanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszystkich statkach pływających pod francuską banderą, Republika Francuska uchybiła swoim zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 39WE.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.