Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 października 2019 r. w sprawie T-491/18, Vafo Praha / EUIPO - Rutzinger-Kurpas, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Susanne Rutzinger-Kurpas
(Sprawa C-887/19 P)

(2020/C 95/14)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Susanne Rutzinger-Kurpas (przedstawiciel: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Vafo Praha s.r.o.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania i że Susanne Rutzinger-Kurpas pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.