Sprawa C-88/23, Parfümerie Akzente: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Szwecja) w dniu 15 lutego 2023 r. - Parfümerie Akzente GmbH/KTF Organisation AB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.155.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Szwecja) w dniu 15 lutego 2023 r. - Parfumerie Akzente GmbH/KTF Organisation AB
(Sprawa C-88/23, Parfümerie Akzente)

Język postępowania: szwedzki

(2023/C 155/46)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2023 r.)

Sąd odsyłający

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: Parfümerie Akzente GmbH

Druga strona postępowania: KTF Organisation AB

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/31/WE 1  należy, mając na uwadze prawo Unii w ujęciu ogólnym oraz jego skuteczne stosowanie, interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu prowadzącemu do niestosowania przepisów krajowych wchodzących w zakres dziedziny podlegającej koordynacji, w tym przepisów krajowych stanowiących środek implementacji dyrektywy 2005/29/WE 2 , jeżeli siedziba usługodawcy i miejsce, z którego świadczy on usługi społeczeństwa informacyjnego, znajdują się w innym państwie członkowskim i nie istnieją przesłanki do zastosowania jakiegokolwiek wyjątku wynikającego z tych przepisów krajowych, które stanowią środek implementacji art. 3 ust. 4 dyrektywy 2000/31/WE?

2) Czy dziedzina podlegająca koordynacji zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE obejmuje wprowadzanie do obrotu na stronie internetowej sprzedawcy oraz sprzedaż przez internet produktu, w odniesieniu do którego zarzuca się, że został oznakowany z naruszeniem wymogów mających zastosowanie do towarów jako takich w państwie członkowskim konsumenta dokonującego zakupu?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: czy wymogi mające zastosowanie do dostawy i produktów jako takich są wyłączone z zakresu dziedziny podlegającej koordynacji, zgodnie z art. 2 lit. h) ppkt (ii) dyrektywy 2000/31/WE, również wówczas, gdy dostawa samych towarów stanowi niezbędny etap wprowadzania do obrotu i sprzedaży przez internet, czy też dostawę samych towarów należy uważać za element pomocniczy względem wprowadzania do obrotu i sprzedaży przez internet oraz nierozerwalnie z nimi związany?

4) Czy okoliczność, że wymagania mające zastosowanie do towarów jako takich wynikają z przepisów krajowych implementujących i uzupełniających uregulowania sektorowe Unii, w tym art. 8 ust. 2 dyrektywy 75/324/EWG 3  i art. 19 ust. 5 rozporządzenia nr 1223/2009 4 , oraz oznaczających, iż wymagania mające zastosowanie do towarów muszą być spełnione, aby towary mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku lub dostarczone konsumentom końcowym w państwie członkowskim, ma jakiekolwiek znaczenie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania drugie i trzecie, a jeżeli tak, to jakie?

1 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s. 1).
2 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 2005, L 149, s. 22).
3 Dyrektywa Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (Dz.U. 1975, L 147, s. 40).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. 2009, L 342, s. 59).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.