Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.13/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-13/18, Credit mutuel Arkea / EUIPO - Confederation nationale du Credit mutuel (Credit Mutuel), wniesione w dniu 25 listopada 2019 r. przez Confederation nationale du Credit Mutuel
(Sprawa C-867/19 P)

Język postępowania: francuski

(2020/C 95/13)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Confederation nationale du Credit Mutuel (przedstawiciele: adwokaci B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer)

Druga strona postępowania: Credit Mutuel Arkea; Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.