Sprawa C-81/24, Jenec: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okrajno sodišče v Mariboru (Słowenia) w dniu 31 stycznia 2024 r. - LH/NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3581

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okrajno sodisce v Mariboru (Słowenia) w dniu 31 stycznia 2024 r. - LH/NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(Sprawa C-81/24, Jenec 1 )

(C/2024/3581)

Język postępowania: słoweński

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Okrajno sodisce v Mariboru

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: LH

Strona pozwana: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Pytania prejudycjalne

1) Czy przepis art. 16 ust. 4 dyrektywy 2014/92/UE 2  zezwala państwom członkowskim na zobowiązanie banków do odrzucenia wniosku konsumenta o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego ze względu na to, że konsument ten jest wpisany do wykazu OFAC - wykazu departamentu finansów Stanów Zjednoczonych Ameryki, urzędu ds. kontroli aktywów zagranicznych - ponieważ w przypadku otwarcia takiego rachunku doszłoby do naruszenia przepisów dyrektywy 2015/849/UE 3  dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: czy istnieje wyjątek, w przypadku gdy konsument ten nigdy i nigdzie nie został skazany za przestępstwo, z powodu którego został wpisany do wspomnianego wyżej wykazu, lub w przypadku gdy dane państwo członkowskie, Unia Europejska lub inna organizacja międzynarodowa, której członkiem jest dane państwo członkowskie lub Unia Europejska, nie przyjęły żadnych środków ograniczających wobec tego konsumenta?

3) Czy odpowiedź twierdząca na pytanie pierwsze oznacza niezgodność z art. 48 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który ustanawia domniemanie niewinności?

4) Czy odpowiedź przecząca na pytanie drugie oznacza niezgodność z art. 48 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który ustanawia domniemanie niewinności?

1 Niniejszej sprawie została nadana fikcyjna nazwa. Nie odpowiada ona rzeczywistej nazwie ani rzeczywistemu nazwisku żadnej ze stron postępowania.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. 2014, L 257, s. 214).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. 2015, L 141, s. 73),

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.