Sprawa C-8/08: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy) - T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV przeciwko Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

(Sprawa C-8/08)(1)

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Artykuł 81 ust. 1 WE - Pojęcie "uzgodnionej praktyki" - Związek przyczynowy między uzgodnieniem a zachowaniem przedsiębiorstw na rynku - Ocena dokonywana na podstawie zasad prawa krajowego - Wystarczający charakter jednorazowego spotkania lub konieczność istnienia trwałego i regularnego uzgodnienia)

(2009/C 180/20)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV

Strona pozwana: Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - College van Beroep voor het bedrijfsleven - Wykładnia art. 81 WE - Pojęcie uzgodnionej praktyki - Konieczność istnienia związku przyczynowego między uzgodnieniem a zachowaniem przedsiębiorstw na rynku - Ocena dokonywana lub nie na podstawie zasad prawa krajowego - Wystarczający charakter jednorazowego uzgodnienia lub konieczność istnienia trwałego i regularnego uzgodnienia

Sentencja

1) Uzgodniona praktyka ma cel antykonkurencyjny w rozumieniu art. 81 ust. 1 WE, gdy, ze względu na swoją treść i cele oraz kontekst gospodarczy i prawny, w jaki się wpisuje, może konkretnie zapobiec, ograniczyć lub zakłócić konkurencję wewnątrz wspólnego rynku. Nie jest konieczne, aby doszło do rzeczywistego zapobieżenia, ograniczenia lub zakłócenia konkurencji, ani aby zaistniał bezpośredni związek pomiędzy uzgodnioną praktyką a cenami konsumenckimi. Wymiana informacji pomiędzy konkurentami realizuje cel antykonkurencyjny jeżeli może wyeliminować niepewność co do zachowania planowanego przez przedmiotowe przedsiębiorstwa.

2) W ramach oceny istnienia związku przyczynowego między uzgodnieniem a zachowaniem na danym rynku, w którym uczestniczą przedmiotowe przedsiębiorstwa, którego istnienie jest wymagane dla stwierdzenia zaistnienia uzgodnionej praktyki w rozumieniu art. 81 ust. 1 WE, sąd krajowy ma obowiązek, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, który muszą przedstawić zainteresowane przedsiębiorstwa, zastosowania domniemania istnienia tego związku, ustanowionego w orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którym należy domniemywać, iż przedsiębiorstwa te, jeżeli dalej działają na rynku, uwzględniają informacje uzyskane od swych konkurentów.

3) W zakresie, w jakim przedsiębiorstwo uczestniczące w uzgodnieniu dalej działa na danym rynku, domniemanie istnienia związku przyczynowego pomiędzy uzgodnieniem a zachowaniem tego przedsiębiorstwa na tym rynku ma zastosowanie, nawet jeżeli uzgodnienie zostało oparte tylko i wyłącznie na jednorazowym spotkaniu.

______

(1) Dz.U. C 92 z 12.4.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.