Sprawa C-791/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2020 r. - Stichting Schoonzicht v. Staatssecretaris van Financiën.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.423.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Stichting Schoonzicht / Staatssecretaris van Financien
(Sprawa C-791/18) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne - Odliczenie podatku naliczonego - Korekta wstępnego odliczenia - Jednorazowa korekta całości tego odliczenia w następstwie pierwszego wykorzystania danego dobra - Okres korekty]

Język postępowania: niderlandzki

(2020/C 423/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2020 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Stichting Schoonzicht

Strona przeciwna: Staatssecretaris van Financien

Sentencja

Artykuł y 184-187 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje mający zastosowanie do dóbr inwestycyjnych system korekty zakładający rozłożenie korekty na kilka lat, w ramach którego całość wstępnego odliczenia dokonanego w odniesieniu do danego dobra podlega jednorazowej korekcie w roku pierwszego wykorzystania tego dobra, będącym jednocześnie pierwszym rokiem objętym korektą, w przypadku gdy przy owym pierwszym wykorzystaniu okaże się, że odliczenie to odbiega od odliczenia, do którego dokonania podatnik był uprawniony ze względu na rzeczywisty sposób wykorzystania wspomnianego dobra.

1 Dz.U. C 122 z 1.4.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.