Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.4/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2020 r. - Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung/Komisja Europejska
(Sprawa C-784/18 P) 1

[Odwołanie - Konwencja z Aarhus - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Artykuł 2 ust. 1 lit. g) i art. 10 ust. 1 - Wewnętrzna procedura odwoławcza dotycząca aktów administracyjnych - Ograniczenie do środków o charakterze indywidualnym - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1056 - Przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu - Wniosek o wszczęcie procedury wewnętrznej - Środek o charakterze generalnym - Oddalenie]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 378/05)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (przedstawiciel: A. Willand, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Interwenient na poparcie żądań stronu pozwanej w postępowaniu w pierwszej instancji: Bayer Agriculture BVBA (przedstawiciele: H. Berger, A. Burghardt, J. Wauters, Rechtsanwälte i G. Forwood, adwokat)

Sentencja

1)
Odwołanie zostanie oddalone.
2)
Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung, pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Bayer Agriculture BVBA i przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 54 z 11.2.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.