Dz.U.UE.C.2019.54.15/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 27 września 2018 r. w sprawie T-12/17, Mellifera e. V./Komisja Europejska, wniesione w dniu 12 grudnia 2018 r. przez Mellifera e.V.
(Sprawa C-784/18 P)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 54/20)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (przedstawiciel: A. Willand, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

1. Uchylenie wyroku Sądu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie T-12/17, Mellifera e. V./Komisja Europejska w części, w jakiej Sąd oddalił sformułowane w pkt 1 skargi (pkt 18 tiret pierwsze zaskarżonego wyroku) podniesione przez skarżącego żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Ares(2016) 6306335 z dnia 8 listopada 2016 r. i zobowiązał skarżącego do pokrycia kosztów postępowania;
2. stwierdzenie nieważności decyzji określonej w pkt;
3. obciążenie strony pozwanej w pierwszej instancji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi zasadniczo dwa zarzuty.

Zarzut pierwszy: Naruszenie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 1  oraz z Konwecją z Aarhus.

Wbrew stanowisku Sądu przedłużenie okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu stanowi akt administracyjny, który może podlegać kontroli w ramach postępowania na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006. W szczególności zgodnie z treścią i celem, konstytutywna przesłanka wystąpienia przypadku określonego w art. 2 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 odnosi się do przedmiotowego zakresu stosowania, nie natomiast do liczby względnie możliwości wskazanie podmiotów, których dotyczy regulacja.

Zarzut drugi: naruszenie zasady dokonywania wykładni prawa wtórnego Unii w świetle postanowień konwencji prawa międzynarodowego.

Sąd naruszył zasadę dokonywania wykładni w miarę możliwości najbardziej zgodnej z postanowieniami prawa międzynarodowego w ten sposób, że dokonał wykładni art. 10 w zw. art 2 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 1367/2006 niezgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus, pomimo że pozostawałoby to bez trudu w zgodności z brzmieniem i celem odpowiednich przepisów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1367/2006.

1 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty, Dz.U. 2006 L 264, s.13