Dz.U.UE.C.2019.54.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'instance d'Épinal (Francja) w dniu 13 grudnia 2018 r. - Cofidis SA / YP
(Sprawa C-782/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/19)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal d'instance d'Épinal

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Cofidis SA

Strona pozwana: YP

Pytanie prejudycjalne

Czy ochrona, jaką zapewnia konsumentom dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG 1 , stoi na przeszkodzie krajowemu przepisowi, który w przypadku powództwa wytoczonego przeciwko konsumentowi przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej między nimi umowy o kredyt, nie pozwala sądowi krajowemu, po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia biegnącego od daty zawarcia tej umowy, na uwzględnienie i ukaranie, z urzędu lub w wyniku zarzutu podniesionego przez konsumenta, uchybienia przepisom dotyczącym obowiązku sprawdzenia zdolności kredytowej, o których mowa w art. 8 dyrektywy, uchybienia przepisom dotyczącym informacji, które należy umieścić w sposób jasny i zwięzły w umowach o kredyt, o których mowa w art. 10 i nast. dyrektywy oraz, bardziej ogólnie, uchybienia całości przewidzianych we wskazanej dyrektywie przepisów ustanowionych w celu ochrony konsumentów?

1 Dz.U. L 133, s. 66.