Sprawa C-773/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-43/20, AV i... - OpenLEX

Sprawa C-773/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-43/20, AV i AW/Parlament, wniesione w dniu 9 grudnia 2021 r. przez AV, AW

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.138.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2022 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-43/20, AV i AW/Parlament, wniesione w dniu 9 grudnia 2021 r. przez AV, AW
(Sprawa C-773/21 P)

Język postępowania: francuski

(2022/C 138/11)

(Dz.U.UE C z dnia 28 marca 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: AV, AW (przedstawiciel: J. Martins, avocat)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

- Uznanie odwołania za dopuszczalne i zasadne;

- Uchylenie zaskarżonego wyroku;

- Rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z żądaniami skarżących w pierwszej instancji, w tym obciążenia strony pozwanej kosztami postępowania, lub ewentualnie

- Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd;

- obciążenie Parlamentu Europejskiego całością kosztów postępowania w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

- Naruszenie prawa do obrony i obowiązku uzasadnienia;

- Błędna ocena faktów i przeinaczenie dowodów, co doprowadziło do naruszenia prawa przez Sąd przy ocenie stanu faktycznego;

- Naruszenie prawa przy w interpretacji mających zastosowanie przepisów prawa.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.