Sprawa C-77/11: Rada Unii Europejskiej v. Parlament Europejski. - OpenLEX

Sprawa C-77/11: Rada Unii Europejskiej v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 września 2013 r. - Rada Unii Europejskiej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa C-77/11) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2011 - Akt przewodniczącego Parlamentu stwierdzający owo ostateczne przyjęcie - Artykuł 314 ust. 9 TFUE - Ustanowienie przez Parlament i Radę rocznego budżetu Unii - Artykuł 314 akapit pierwszy TFUE - Zasada równowagi instytucjonalnej - Zasada podziału uprawnień - Obowiązek lojalnej współpracy - Przestrzeganie istotnych wymogów formalnych)

(2013/C 325/02)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Maganza i M. Vitsentzatos, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Pennera i R. Passos, a także D. Gauci i R. Crowe, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiający roczny budżet Unii na rok budżetowy 2011 - Wybór podstawy prawnej - Niezgodność tego nietypowego aktu, niebędącego aktem ustawodawczym, z nową procedurą budżetową ustanowioną w TFUE - Naruszenie równowagi instytucjonalnej - Naruszenie zasady podziału uprawnień oraz obowiązku lojalnej współpracy - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Czasowe utrzymanie skutków budżetu

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.
3)
Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 120 z 16.4.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.