Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.54.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 7 grudnia 2018 r. - Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle / SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
(Sprawa C-769/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/17)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Cour de cassation (France)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle

Strona pozwana: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale

Pytania prejudycjalne

1) Czy pomoc mająca na celu zmniejszenie obciążeń związanych z niepełnosprawnością przewidziana w § 35a ósmej księgi Sozialgesetzbuch (niemieckiego kodeksu zabezpieczenia społecznego) jest objęta przedmiotowym zakresem stosowania rozporządzenia nr 883/2004 1 ?
2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, dodatek do tego zasiłku lub, w jego braku, świadczenie wyrównawcze z tytułu niepełnosprawności, z jednej strony, i pomoc w integracji dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością przewidziana w § 35a ósmej księgi Sozialgesetzbuch (niemieckiego kodeksu zabezpieczenia społecznego), z drugiej strony, mają charakter świadczeń równoważnych w rozumieniu art. 5 lit. a) rozporządzenia nr 883/2004, biorąc pod uwagę cel art. L. 351-4-1 francuskiego kodeksu zabezpieczenia społecznego, jakim jest uwzględnienie obciążeń wiążących się z wychowaniem niepełnosprawnego dziecka przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, od którego zależy prawo do uzyskania emerytury?
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.