Sprawa C-76/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Brasov (Rumunia) w dniu 12 lutego 2014 r. - Mihai Manea przeciwko Institutia Prefectului - judetul Brasov - Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.151.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2014 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Braș ov (Rumunia) w dniu 12 lutego 2014 r. - Mihai Manea przeciwko Instituț ia Prefectului - județ ul Braș ov - Serviciul public comunitar regim permise de conducere ș i înmatriculare a vehiculelor

(Sprawa C-76/14)

(2014/C 151/12)

Język postępowania: rumuński

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Braș ov

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Mihai Manea

Strona pozwana: Instituț ia Prefectului - județ ul Braș ov - Serviciul public comunitar regim permise de conducere ș i înmatriculare a vehiculelor

Pytania prejudycjalne

1)
Czy mając na uwadze przepisy ustawy nr 9/2012 i przedmiot podatku przewidzianego w tej ustawie, art. 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie Unii podatku od emisji zanieczyszczeń stosowanego do wszystkich zagranicznych pojazdów samochodowych przy ich rejestracji w tym państwie, który stosowany jest również przy przeniesieniu prawa własności krajowych pojazdów samochodowych, z wyjątkiem sytuacji gdy taki podatek lub podatek podobny został już zapłacony?
2)
Czy mając na uwadze przepisy ustawy nr 9/2012 i przedmiot podatku przewidzianego w tej ustawie, art. 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie Unii podatku od emisji zanieczyszczeń stosowanego do wszystkich zagranicznych pojazdów samochodowych przy ich rejestracji w tym państwie, który jest należny od krajowych pojazdów samochodowych tylko przy przeniesieniu prawa własności takiego pojazdu, wobec czego pojazd zagraniczny nie może być używany bez zapłaty podatku, podczas gdy pojazd krajowy może być używany w sposób nieograniczony czasowo bez zapłaty podatku do czasu przeniesienia prawa własności tego pojazdu, o ile takie przeniesienie ma miejsce?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.