Sprawa C-76/11 P: Tresplain Investments Ltd v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.109.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 29 listopada 2011 r. - Tresplain Investments Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Hoo Hing Holdings Ltd

(Sprawa C-76/11 P)(1)

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 4 i art. 52 ust. 1 lit c) - Graficzny wspólnotowy znak towarowy Golden Elephant Brand - Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na niezarejestrowanym graficznym krajowym znaku towarowym GOLDEN ELEPHANT - Odesłanie do prawa krajowego, któremu podlega wcześniejszy znak towarowy - Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off))

(2012/C 109/06)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tresplain Investments Ltd (przedstawiciel: B.Brandreth, barrister)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D.Botis, pełnomocnik), Hoo Hing Holdings Ltd (przedstawiciel: M. Edenborough, QC)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 9 grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08 Tresplain Investments Ltd przeciwko OHIM - Hoo Hing, którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez właściciela graficznego wspólnotowego znaku towarowego "Golden Elephant Brand" dla towarów należących do klasy 30, skierowaną przeciwko decyzji R 889/2007-1 Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 7 maja 2008 r. uchylającej decyzję Wydziału Unieważnień, na mocy której oddalono wniosek o unieważnienie prawa do wspomnianego znaku towarowego złożony przez właściciela niezarejestrowanego graficznego krajowego znaku towarowego "GOLDEN ELEPHANT" używanego dla towarów należących do klasy 30 - Wykładnia i zastosowanie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Tresplain Investments Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 120 z 16.4.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.