Dz.U.UE.C.2019.54.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (Francja) w dniu 3 grudnia 2018 r. - LC, MD / easyJet Airline Co. Ltd
(Sprawa C-756/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/15)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: LC, MD

Strona pozwana: easyJet Airline Co. Ltd

Pytanie prejudycjalne

Czy artykuł 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 1  (zwanego dalej "rozporządzeniem nr 261/2004"), należy interpretować w ten sposób, że aby móc się powołać na przepisy rozporządzenia, pasażerowie powinni udowodnić swoje stawienie się na odprawę?

W razie odpowiedzi twierdzącej, czy art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 261/2004 stoi na przeszkodzie systemowi domniemania zwykłego, w świetle którego warunek stawienia się pasażera na odprawę uznaje się za wykazany, jeżeli tenże pasażer posiada rezerwację przyjętą i zarejestrowaną przez obsługującego przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 lit. g)?

1 Dz.U. L 46, s. 1.