Sprawa C-744/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd - Nesebyr (Bułgaria) w dniu 5 grudnia 2022 r. - "Vodosnabdyavane i kanalizatsia" EAD / PQ

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.71.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd - Nesebyr (Bułgaria) w dniu 5 grudnia 2022 r. - "Vodosnabdyavane i kanalizatsia" EAD / PQ
(Sprawa C-744/22)

Język postępowania: bułgarski

(2023/C 71/20)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lutego 2023 r.)

Sąd odsyłający

Rajonen syd - Nesebyr

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: "Vodosnabdyavane i kanalizatsia" EAD

Strona pozwana: PQ

Pytania prejudycjalne

1. Czy, dla celów postępowań takich jak postępowanie główne - w ramach rozpatrzenia wniesionego przeciwko konsumentowi powództwa o zapłatę należności za zużytą wodę w niewielkiej wysokości - art. 2 ust. 5 i art. 7 ust. 2 pkt 1 Naredba nr 1 z dnia 9.7.2004 R. za minimałnite razmeri na adwokatskite wyznagrażdenija (rozporządzenia nr 1 w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń adwokatów), mające zastosowanie zgodnie z art. 47 ust. 6 Grażdanski procesualen kodeks (kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej "GPK") i dotyczące reguł określania wynagrodzenia pełnomocnika procesowego strony pozwanej, w sytuacji gdy w wypadku wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy w wyroku sądu zasądza się od konsumenta również koszty zastępstwa procesowego na podstawie art. 78 ust. 1 GPK, są zgodne z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

2. Czy określony w art. 47 ust. 6 GPK w związku z art. 26 ust. 1 Zakon za prawnata pomoszt (ustawy o pomocy prawnej) tryb wyznaczenia pełnomocnika procesowego w wypadku, gdy konsument nie może być odnaleziony pod adresem, zgodnie z którym wynagrodzenie jest określane przez sąd, w tym istnieje również możliwość określenia tego wynagrodzenia poniżej minimalnej wysokości, zaś wyznaczenie pełnomocnika procesowego należy w całości do prerogatyw innego organu - Sywet na Adwokatska kolegija (rady izby adwokackiej), która może według własnego uznania i jedynie ze względu na to, że nie zgadza się z określoną przez sąd wysokością wynagrodzenia, odmówić wyznaczenia pełnomocnika procesowego, jest zgodny z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

3. Czy sąd dysponuje uprawnieniem, stosując bezpośrednio prawo Unii Europejskiej, a w szczególności art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wypadku odmowy wyznaczenia adwokata jako pełnomocnika procesowego, do wykorzystania innych trybów zagwarantowania ochrony praw konsumentów w postępowaniu, które co do zasady nie mają zastosowania w podobnych wypadkach zgodnie z ustawodawstwem Republiki Bułgarii, na przykład przyznając pomoc prawną określoną w art. 95 ust. 1 GPK, bez wniosku konsumenta o udzielenie takiej pomocy?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.