Sprawa C-738/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawie T-604/18, Google i Alphabet / Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2022 r. przez Google LLC, Alphabet, Inc

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.83.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2023 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawie T-604/18, Google i Alphabet / Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2022 r. przez Google LLC, Alphabet, Inc.
(Sprawa C-738/22 P)

Język postępowania: angielski

(2023/C 83/13)

(Dz.U.UE C z dnia 6 marca 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Google LLC, Alphabet, Inc. (przedstawiciele: G. Forwood, J. Killick i N. Levy, avocats, A. Komninos, dikigoros, A. Lamadrid de Pablo, abogado, D. Gregory i H. Mostyn, Barristers, M. Pickford KC, J. Schindler, Rechtsanwalt, i P. Stuart, Barrister-at-Law

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Application Developers Alliance, Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, formerly Opera Software AS, BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, wcześniej Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, a.s., Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszący odwołanie wnoszą o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku;

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2018) 4761 final z dnia 18 lipca 2018 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.4O099 - Google Android) (zwanej dalej "sporną decyzją");

- tytułem ewentualnym, przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

- tytułem w dalszej kolejności ewentualnym - stwierdzenie nieważności pkt 2 sentencji zaskarżonego wyroku i ustalenie kwoty grzywny nałożonej w art. 2 spornej decyzji na znacznie niższą kwotę; oraz

- obciążenie Komisji kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnoszą sześć zarzutów.

Zarzut pierwszy, związany z tym, że Sąd dopuścił się szeregu naruszeń w analizie związku przyczynowego między warunkami preinstalacji przewidzianymi w umowach dystrybucji aplikacji mobilnych (zwanych dalej "UDAM") a ich rzekomymi skutkami w postaci wykluczenia:

- Sąd błędnie ocenił zgodność z prawem przewidzianych w UDAM warunków preinstalacji powołując się na skutki wywierane łącznie przez kwestionowane UDAM i zgodne z prawem porozumienia umowne o podziale przychodów (zwane dalej "PPP");

- Sąd nie zweryfikował tego, czy dokonywane przez użytkowników decyzje o niepobieraniu częściej konkurencyjnych aplikacji wynikały raczej z mającej znamiona nadużycia preinstalacji niż z preferencji użytkowników;

- Sąd błędnie uznał, że dowody dotyczące domyślnych ustawień były istone z punktu widzenia analizy przewidzianych w UDAM warunków preinstalacji;

- Sąd popełnił błąd w analizie skutków przewidzianych w UDAM warunków preinstalacji, nie uwzględniając braku konkurencji, który istniałaby w braku tych warunków.

Drugi zarzut, związany z tym, że Sąd dopuścił się szeregu naruszeń utrzymując w mocy sporną decyzję mimo tego, iż nie wykazano zdolności do wykluczenia równie skutecznych konkurentów:

- Sąd nie skontrolował tego, czy powiązanie wyszukiwarki (Google Search) z Play [Store] mogło spowodować wykluczenie równie skutecznych konkurentów na rynku usług wyszukiwania ogólnego;

- Sąd nie skontrolował tego, czy powiązanie przeglądarki Chrome z Play [Store] i wyszukiwarką Google Search mogło spowodować wykluczenie równie skutecznych przeglądarek konkurencyjnych.

Zarzut trzeci, związany z tym, że Sąd dopuścił się szeregu naruszeń utrzymując w mocy dokonane w spornej decyzji stwierdzenie istnienia nadużycia w związku z obowiązkami zapobiegania fragmentacji (zwanymi dalej "OZF") i przypisując podnoszone skutki w postaci wykluczenia zachowaniu, które nie zostało uznane w spornej decyzji za mające znamiona nadużycia:

- Sąd popełnił błąd, utrzymując w mocy przyjętą w spornej decyzji kwalifikację zachowania mającego znamiona nadużycia w odniesieniu do OZF;

- Sąd popełnił błąd, przypisując skutki w postaci wykluczenia zachowaniu, które nie zostało uznane w spornej decyzji za mające znamiona nadużycia.

Zarzut czwarty, związany z tym, że Sąd dopuścił się szeregu naruszeń dokonując oceny obiektywnego uzasadnienia OZF:

- Sąd popełnił błąd, nie kontrolując tego, czy OZF były konieczne;

- Sąd popełnił błąd, nie uwzględniając uzasadnionego interesu Google polegającego na ochronie całego ekosystemu Android, w tym w szczególności urządzeń innych niż GMS;

- Sąd popełnił błąd, utrzymując w mocy sporną decyzję, mimo tego, że Komisja nie dokonała w niej prawidłowej oceny warunków, na jakich Google przyjęła rozwiązanie w postaci licencji na bezpłatne używanie kodu źródłowego Androida ("Android Open Source Project");

- Sąd nie dokonał prawidłowej oceny znajdujących się w aktach sprawy dowodów dotyczących konieczności zawarcia porozumienia w sprawie OZF, a to ze względu na niewystarczający charakter rozwiązania polegającego na przyjęciu strategii związanej ze znakiem towarowym.

Zarzut piąty: Sąd dopuścił się naruszenia, utrzymując w mocy sporną decyzję pomimo tego, że uznał, że PPP nie miały znamion nadużycia.

Zarzut szósty: Sąd dopuścił się naruszenia przy wykonywaniu przysługującego mu nieograniczonego prawa orzekania w celu zmiany wysokości grzywny.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.