Dz.U.UE.C.2019.35.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 18 września 2018 r. w sprawie T-93/ 17, Duferco Long Products/Komisja, wniesione w dniu 27 listopada 2018 r. przez Duferco Long Products SA
(Sprawa C-738/18 P)

Język postępowania: francuski

(2019/C 35/19)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Duferco Long Products SA (przedstawiciele: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

1. uchylenie zaskarżonego wyroku (T-93/17, EU:T:2018:558);
2. stwierdzenie nieważności art. 1 lit. f) i art. 2 decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) wdrożonej przez Belgię na rzecz Duferco;
3. obciążenie Komisji Europejskiej kosztami niniejszego postępowania, jak również kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

W odwołaniu wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, odmawiając zbadania dwóch błędów obliczeniowych popełnionych przez Komisję w ramach oceny charakteru pari passu szóstego środka wymienionego w decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), jak również przy stosowaniu kryterium inwestora prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej.

Wnosząca odwołanie podkreśla w szczególności, że:

- Sąd nie przeprowadził odpowiedniej kontroli sądowej sposobu, w jaki Komisja zastosowała kryterium inwestora prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej;
- Sąd powinien był raczej zbadać przede wszystkim zarzut oparty na błędach popełnionych przez Komisję w ramach oceny charakteru pari passu tego szóstego środka, zamiast dawać pierwszeństwo analizie dokumentów dostarczonych przez Belgię.