Dz.U.UE.C.2019.54.17/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgia) - Edward Reich; Debora Lieber; Ella Reich; Ezra Bernard Reich; Zoe Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Sprawa C-730/17) 1

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/24)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 104 z 19.3.2018.