Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Bfrósag (Węgry) w dniu 27 września 2019 r. - Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarorszagi Fióktelepe / Nemzeti Adó-és Vamhivatal Fellebbviteli Igazgatósaga
(Sprawa C-717/19)

Język postępowania: węgierski

(2020/C 95/10)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Sąd odsyłający

Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Bfrósag

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarorszagi Fióktelepe

Druga strona postępowania: Nemzeti Adó- es Vamhivatal Fellebbviteli Igazgatósaga

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1  należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z nim jest przepis krajowy, taki jak będący przedmiotem postępowania głównego, na mocy którego zgodnie z umową, której zawarcie nie jest obowiązkowe, przedsiębiorstwo farmaceutyczne, dokonujące płatności na rzecz państwowej instytucji ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie obrotów uzyskanych z produktów leczniczych i w związku z tym niezachowujące pełnej zapłaty za wspomniane produkty, nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania a posteriori wyłącznie ze względu na fakt, że płatności nie są dokonywane w sposób określony wcześniej w jego polityce handlowej lub głównie w celach promocyjnych?
2) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, czy art. 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z nim jest przepis krajowy, taki jak będący przedmiotem postępowania głównego, zgodnie z którym w celu obniżenia podstawy opodatkowania a posteriori wymagana jest faktura wystawiona na osobę uprawnioną do zwrotu, wykazująca dokonanie transakcji uprawniającej do wspomnianego zwrotu, jeżeli transakcja, która pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania a posteriori, jest poza tym należycie udokumentowana, opiera się na danych możliwych do późniejszego zweryfikowania, częściowo publicznych i autentycznych oraz umożliwia prawidłowe pobranie podatku?
1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.