Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent (Belgia) w dniu 15 listopada 2018 r. - Procureur-generaal / X
(Sprawa C-717/18)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 35/15)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Hof van Beroep te Gent

Strony w postępowaniu głównym

Wnioskodawca: Procureur-generaal

Druga strona postępowania: X

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 2 ust. 2 decyzji ramowej ENA 1  - transponowanej na grunt prawa belgijskiego ustawą [z dnia 19 grudnia 2003 r.] - zezwala na to, aby w celu dokonania przez wykonujące nakaz państwo członkowskie oceny, czy spełniony został określony w tymże artykule warunek by górna granica kary wynosiła co najmniej trzy lata, można było powołać się na przepis prawa karnego obowiązujący w wydającym państwie członkowskim w chwili wydania europejskiego nakazu aresztowania?
2) Czy art. 2 ust. 2 decyzji ramowej ENA - transponowanej na grunt prawa belgijskiego ustawą [z dnia 19 grudnia 2003 r.] - zezwala na to, aby w celu dokonania przez wykonujące nakaz państwo członkowskie oceny, czy spełniony został określony w tymże artykule warunek by górna granica kary wynosiła co najmniej trzy lata, można było powołać się na obowiązujący w chwili wydania europejskiego nakazu aresztowania przepis prawa karnego zaostrzający wymiar kary w porównaniu do przepisu prawa karnego, który obowiązywał w wydającym państwie członkowskim w chwili popełnienia czynu?
1 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Dz.U. 2002, L 190, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.