Sprawa C-716/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 września 2022 r. - RTL Television GmbH v. Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.408.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2022 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça - Portugalia) - RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.
(Sprawa C-716/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Prawo autorskie i prawa pokrewne - Przekaz satelitarny i retransmisja drogą kablową - Dyrektywa 93/83/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Pojęcie "retransmisji drogą kablową" - Podmiot świadczący usługi retransmisji niemający statusu operatora kablowego - Równoczesna, niezmieniona i pełna transmisja dokonywana przez podmiot prowadzący obiekt hotelowy programów telewizyjnych lub radiowych nadawanych drogą satelitarną, przeznaczonych do odbioru publicznego, za pomocą anteny satelitarnej, kabla i odbiorników telewizyjnych lub radiowych - Brak]

Język postępowania: portugalski

(2022/C 408/14)

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2022 r.)

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal de Justiça

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: RTL Television GmbH

Strona pozwana: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Sentencja

Artykuł 1 ust. 3 dyrektywy Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową w związku z art. 8 ust. 1 tej dyrektywy

należy interpretować w ten sposób, że:

- nie przyznaje on organizacjom nadawczym żadnego wyłącznego prawa do zezwalania na "retransmisję drogą kablową" lub zakazywania jej w rozumieniu tego przepisu; oraz

- taka retransmisja drogą kablową nie stanowi równoczesnej, niezmienionej i pełnej transmisji programów telewizyjnych lub radiowych nadawanych drogą satelitarną i przeznaczonych do odbioru publicznego, jeżeli retransmisja ta jest dokonywana przez podmiot inny niż operator sieci kablowej w rozumieniu tej dyrektywy, taki jak hotel.

1 Dz.U. C 110 z 29.3.2021

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.