Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.13/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich - Austria) - Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
(Sprawa C-713/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/95/UE - Normy dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej - Status uchodźcy - Artykuł 29 - Ochrona socjalna - Odmienne traktowanie - Uchodźcy, którym przysługuje prawo pobytu czasowego

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 25/16)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ahmad Shah Ayubi

Strona pozwana: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Sentencja

1) Artykuł 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak to w sprawie w postępowaniu głównym, które przewiduje, że uchodźcom posiadającym w danym państwie członkowskim prawo pobytu czasowego przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej w kwocie niższej niż świadczenia przyznawane obywatelom tego państwa członkowskiego oraz uchodźcom posiadającym prawo stałego pobytu w rzeczonym państwie członkowskim.
2) Uchodźca może powoływać się przed sądami państwa członkowskiego na niezgodność uregulowania krajowego takiego jak to w sprawie w postępowaniu głównym z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2011/95, by uniknąć ograniczenia jego praw wynikającego z tego uregulowania.
1 Dz.U. C 123 z 9.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.