Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.6/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2015 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Information Rights) - Zjednoczone Królestwo] - East Sussex County Council/Information Commissioner
(Sprawa C-71/14) 1
(Odesłanie prejudycjalne - Konwencja z Aarhus - Dyrektywa 2003/4/WE - Artykuły 5 i 6 - Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska - Opłata za udostępnienie informacji o środowisku - Pojęcie "uzasadnionej kwoty" - Koszty utrzymywania bazy danych i koszty ogólne - Dostęp do wymiaru sprawiedliwości - Kontrola administracyjna i sądowa decyzji nakładającej opłatę)

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/07)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

First-tier Tribunal (Information Rights)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: East Sussex County Council

Strona pozwana: Information Commissioner

Przy udziale: Property Search Group, Local Government Association

Sentencja

1) Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG należy interpretować w ten sposób, że opłata za udostępnienie szczególnego rodzaju informacji o środowisku nie może zawierać w sobie żadnej części kosztów wynikających z utrzymywania bazy danych, takiej jak ta w sprawie w postępowaniu głównym, wykorzystywanej w tym celu przez organ władzy publicznej, ale może zawierać koszty ogólne związane z czasem, jaki pracownicy tego organu przeznaczają na udzielanie odpowiedzi na indywidualne wnioski o udostępnienie informacji, uwzględnione w odpowiedni sposób przy określaniu wysokości tej opłaty, pod warunkiem że całkowita kwota tej opłaty nie przekracza uzasadnionej kwoty.
2) Artykuł 6 dyrektywy 2003/4 należy interpretować w ten sposób, że nie są z nim sprzeczne przepisy krajowe, na mocy których uzasadniony charakter opłaty za udostępnienie szczególnego rodzaju informacji o środowisku podlega jedynie ograniczonej kontroli administracyjnej i sądowej - takiej jak ta przewidziana prawem angielskim - pod warunkiem że kontrola ta jest przeprowadzana na podstawie obiektywnych kryteriów oraz zgodnie z zasadami równoważności i skuteczności obejmuje kwestię, czy organ władzy publicznej nakładający tę opłatę przestrzegał przesłanek przewidzianych w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, czego kontrola należy do sądu odsyłającego.
1 Dz.U. C 102 z 7.4.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.