Sprawa C-708/21 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. - Évariste Boshab v. Rada Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.112.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2023 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. - Evariste Boshab/Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-708/21 P) 1

[Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga - Rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 - Artykuł 2b i art. 9 ust. 2 - Decyzja 2010/788/WPZiB - Artykuł 3 ust. 2 i art. 9 ust. 2 - Pozostawienie nazwiska wnoszącego odwołanie w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi - Decyzja (WPZiB) 2019/2109 - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2101]

Język postępowania: francuski

(2023/C 112/11)

(Dz.U.UE C z dnia 27 marca 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Evariste Boshab (przedstawiciele: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme i T. Payan)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.-C. Cadilhac i S. Lejeune, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Evariste Boshab pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

1 Dz.U. C 51 z 31.1.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.